Dunedin

In stêd is as in grutte biblioteek: strjitte nei strjitte mei krekt sa'n ferskaat oan bouwurken as titels yn in kast fol beskieden eksimplaren oant en mei de ymposantste ta. Stik foar stik ha se wat te sizzen. Moatst it paad al even witte en fyn de moaisten, mar dan gean de doarren nei in wrâld fol bylden wagenwiid iepen.
Elke stêd is wer oars en hat syn eigen talen, want elke stêd praat yn hûnderten tongfallen fan leven en kabaal. It lûd davert op de diken, waait oer de dakken, stuitert tsjin de muorren, brekt troch de ruten en jout him del as letters op papier. Dêr klinkt de wjerklank fan wurden as in bonge yn it ear. 
  

Dizze stêd is in skateilân foar oanspielde boekewjirmen en letternomaden en tagelyk de graal foar doarmjende ridders mei leidige fammen yn kening Arthur sagen. Dizze stêd is in oaze foar skriuwers en dichters op 'e doele, om oer glysterige klinkerts yn tsjustere stegen as dokter Jekyll en mister Hyde troch it mystearje fan de taal te dwalen.