De SeeSjoch de see, dat blikfjild fan de geast,
it dampich flues as boartlik treast,
in massa libben yn de djipte fan de kime.

Sjoch it spegeljen yn dynjend ljocht
op wiet fluwiel mei dûnsjende fonken
as wyn troch lichte lokken famkeshier.


Sjoch it tij de tiid, it ritme fan ûneinigens,
de folle leechte fan in mistich byld,
peilleas as it tsjuster fan it himelwiid.   

Sjoch de wolken kloftsjen boppe it lôgjen
fan de floed en Neptunus mei syn hynders
fjochtsjen tsjin de oermacht fan de wolven.  


Sjoch de begûcheljende spatten ferve
fan Anders Zorn op akwarelpapier.
Museum Grins, eksposysje: Nordic Art.