djûrPolityk?

It binne gjin grappen, mar streken as ien
mei de wiisheid yn pacht it better as in
oar mient te witten hoe´t it yninoar sit.
It binne gjin grappen, mar domme streken
as ien út 'e hichte koartsichtich tinkt dat er
in oar fan alles en noch wat wiismeitsje kin.
It binne gjin grappen, mar fine streken as ien
yn 't foar al nergens nei harket  en in oar syn
arguminten as te licht ûnder it flierkleed feit.
It binne gjin grappen, mar gefaarlike streken
as dyselden dy't tinke dat se it foar it sizzen
ha it ferrekke om oaren oan it wurd te litten.
Gelokkich mei elkenien dy't net skriuwt alles
sizze wat er tinkt, it kin neat skele wat er seit.
Mar wat yn 'e frede wol it sizze as ik net mear
skriuwe mei om frij oer myn taal te beskikken?
Sille we it dan noch 'beleve' dat de tiid te 'djûre'
grappen wreekt, sels as de striid al besljochte is?