Boppe see


Boppe See

De wyn is it wurd boppe see,
gedachten it lûd fan it ljocht
en ferheljende bylden skowe
yn eskaders troch in stille loft.

Mei in weareld oan stimmen
bespilet in moerstaal de kust
as klankboerd fan de ferhalen
dy't my yn de holle omdwale.

Dêr, yn de romte fan it tinken
benimt de lucht my de amme,
want op´e stripe fan de floed

ferrint de inket fan it skriuwen 
yn it boek mei ûnbereizge siden
by it staverjen fan myn namme.