It ark

Sjen en besjen. Sawat alles ha ik sjoen achter de ferheven en trochsichtige fasade fan it nije museum. Fuort neidat ik út it himelshege portaal troch de earste glêzen poarte stapte, namen de ferhalen yn de keunstmjittich ferljochte romten my mei. Op´e doele yn it spoar fan de tiid is in nocht, dan hat in omtoarker gjin lins.
Lykwols, doe´t ik de bewuste middeis op´e weromreis wie, doe tocht ik ynienen: ferrek, ik ha tusken al dy pronk en aardige prullen it swurd net sjoen. De grutte houwer fan moreel formaat, de rêchbonke fan de naasje. Hoe wie it mooglik dat it ûnderstelde wapen fan in piraat my ûntkaam wie? Dat ik it ferneamde stik ark net sjoen ha fernuveret my noch, mar dat ik tink dat ik wat mist ha? Amper! Want wêr ha we it oer? Der wie ommers genôch te sjen. Trep nei trep beklom ik de brede wei nei nijsgjirrich oanklaaide sealen. Oeral stapte ik troch mei grandeur fertelde histoarjes. En it útsicht? Heldere finsters joegen in romtelike blik op in dynamysk diorama. Hast like moai as de ynhâld. Wier, it replik en ûnreplik guod yn it nije kulturele hert fan de haadstêd mei besjen lije. 
Nee, ik ha net sjoen wêr't it swurd stiet, leit of hinget. It seit my it measte ek net. Wat docht sa'n ding der eins ta? Is it lykas Excalibur in magysk objekt dat op in dei de skiednis bepale sil? Of ha we te krijen mei it swurd fan Damocles, de driger fan kwea en ûnheil? Want dat is fansels yn it ramt fan de taaldelgong wol wer in aardige metafoar. In flamjend swurd dat ús it paad nei it paradys opkeard lit ik hjir mar bûten beskôging. Hawar, ornamint of artefact, it sil syn nut wol ha, dat wol ik gjinien ûntstride. Mar yn tiden fan oerhearsking ha wapens mear betsjutting as in symboalyske wearde. Dat ark ha ik wol sjoen. Yn itselde museum. Op in ymposante útstalling fan it echte ferset.