waansinIk ha in kastfol wurden
dy´t ik rûk, fiel en priuw
om by stil te stean
en yn my omgean lit.
Ik ha in keamerfol ferhalen,
dêr't ik sit, lês en tink
om yn om te slaan
en it sin syn gerak net ûntnim.  
Ik ha in húsfol bylden
dy't ik ferlear, fûn en bin
om my by te bliuwen.
Se dogge my tinken
oan wat ik betinke koe
om op te skriuwen
mar mei in mûlfol tosken
ferswij oan it bestean.