Equus

Drystmoedich fjoer fan swarte brân ljochtet
licht op yn de meunsterjende eachopslach,
wis en waaks blinkt in wize wink út´e hichte,
al wit gjin sterveling wat dy eagen sjogge.

It is fan berte in koelbloedich laach, dat ticht
op it skerp fan it slachskaad swevend, boppe
de midsmjitte is ferheven en ek as silhûet yn
de skimernacht like robúst as Pegasus tekent.

Equus Caballus is de namme, in stielen hûd
en kabelspieren spanne de krachten, heech
troch de lytsman as menner en berider achte.

Datst dy troch sa'n draver drage litte koest,
fjouwerjend oer lichten en stegerjend oer
hichten, der wie dy nea wer wat te machtich.