it lûd

It is de taal fan de tekens dy't ús yn de fingers sit. Beweging fan gedachten. Tinken fan unifersele betsjutting. Restleaze ynderlike krachten. It binne wurden mei it lûd fan ferbylding en it is de holle dy't it yn de hannen hat.