in ryk lûd

     
     Frysk is in libben boek
     grôtfol mei fernuvering
     en tagelyk ferrifeljend
     swier fan nocht en noed.

     Yn wûndere ferwurding
     - mei twa of trijelûd -
     bliuwt it breklike besit
     it oerreau fan ús moed.

     En troch tinkferbylding
     - op in skerm of papier -
     is gjin inkel wurd te lyts.

     Likemin it skeve skrapke
     en it dakje, as we mar
     sjen wolle wat der stiet.