AllesALLES

Nuver hoe't in neisimmerdei dy
sa ferrifelt, as de lege sinne mei
in skalk each troch de dize glûpt
en it berin de tún it near op leit.

Nuver hoe´t alles slûpendewei
fan aard ferwikselt, as de pûltsjes
noch yn 'e stokken kliuwe en de
lysters har tjirgje yn de koetsebei. 

Mar kinst it de tiid net ferwite
dat it skaad achteleas, as kâlde
fingers op´e hûd, alwer oanwint,
en te hastich nei de jûn ta krûpt.

Kinst it ferfal better mar ferswije,
flamjend ferstjert alles yn´e tún,
sels it lette pôltsje dahlia´s mei
dy djippe kleur fan in iepen wûne.