Sonnet


De grutte dyk del 

It is sein, alles hat in begjin,
de tiid; wat stof en rein; it libben
siedde op âld lân mei al wat der stribbet.
As dat sa is, wa sil dat dan bestride?

De dyk is lein troch wurkershân, as grins
en as paad om fierderop te kommen -  
hâlder fan nij lân, hoeder fan de minsken,
mar as weitsjend slieper hat er lins.

Mei grien en griis belein is it
krekt lânskipkeunst wurdt der sein,
in streek troch it blau is op it each genôch.

Berûn, beriden, wat falt der noch te striden?
Ik woe wol dat ik in stroomfyts hie,
dan fleach ik nei de ein.