by de mar (9)


lies ik myn eigen wurden
yn it spegeljende wetter,
ik harke nei in sinnich lûd
en wist yn in refleks daliks,
dat wat ik yn dy wjerskyn
seach sels net betinke koe.