wei

oan it IJ

rekken de simmerdagen
stadichoan wei, ik koe net
mear fine wat my ûntsketten
wie, fergetten wie alle tiid
dy´t ik net misse woe, lykas
de nacht nei de langste dei.