Skimerdream

It is healtsjuster as ik wekker wurd,

wat nuver trepkje ik nei ûnderen

en as ik de keamer yn stap,

dan sitsto dêr: yn myn jas

mei de holle licht foardel.

Ik huverje en stjit dy hoeden oan,

do slachst ferheard de eagen op

ein seist:

och jonge,  lit my dochs gewurde.