sinne

by de mar (8)
skynde de sinne yn maart as wie it
al folop simmer, ik krige as in jerke
de maitiidsridel yn 'e kop en woe fan
klearebare balstjurrigens wol poerlike
neaken oer dy kâlde sompe swimme,
is 't net mâl en dwerstroch alles hinne?