Om utensYn Amsterdam - stêd fan kultueren -
rinst samar út de tiid fan Vondel wei
troch it park en oer de Dam nei de ieu
fan Multatuli ta, de tiid mei skriuwers
fan karakter, proastich yn brûns op in
sokkel hise om op it libben del te sjen.

Yn Amsterdam - stêd fan ûnderdûkers
en ferriders - kinst yn it hûs fan Anne
Frank, los fan hoe´t se al har noed en
soarch op papier ûnder wurden brocht,
de waansin fan in oarloch fiele, en it
gefaar fan it nea fersleine brune kwea.

Yn Amsterdam - stêd fan nuvere kost -
kinst krekt lykas Carmiggelt earder die
de riten en de kueren fan it miene folk   
beskriuwe om dêrnei mei de neisten
as in arbeider foar in streksum panfol
strûpmoes nei Dikker & Thijs ta te gean.

Yn Amsterdam - stêd fan froed en tsjoed
om utens - kinst yn Café Americain troch
de ûntdekking fan de himel yn de hegere
sfearen fan de literatuer ferkeare of samar
bûten op it terras de dichter Bruinja oer
it Leidseplein foarbygean kommen sjen.Amsterdam is as haadstêd fan kultueren
it oeroard fan de keunst foar elke dei,
dêr fynt it libben syn gerak foar ferhalen
en gedichten dêr'tst dysels yn wêze kinst.
Yn Amsterdam hat de tiid in lange azem,
mar is de nacht altiten de nacht de baas.