Fierder

 Rint it spoar de fierte yn,
wat sil it paad dy keare.
Hat it sicht gjin grinzen,
nim dan de iepen wei.
Wol tiid de romte jaan,
stek dan de brêgen oer
en gean wakker fierder.


Is bestimming net it lot
wat kin dy dan beneare.
Bist op kwea betocht,
nim elke rjochting frij.
Kin lok it libben stean,
ferlit beret it opûnthâld
en gean wakker fierder
oer de sljochte diken.