de wrâld

Al dy boeken. Al dat mei letters bedrukte papier. Al dy dreamen en nachtmerjes dy´t de wierheid ûntmaskerje en de leagen it rjocht jouwe om te bestean. It boek is mear as in samling fan samar wat talige tekens, sa´t in minske yn syn hiele hâlden en dragen mear is as in blyn wêzen. It boek hat wat te sizzen. Elk eksimplaar is in doar nei it libben, elke side in finster mei in nijsgjirrich perspektyf op de wrâld. Boeken: slach se iepen en se jouwe sicht op romte.


Al dy skriuwers. Al dy kloeke bodders. Al dy útfiners fan yndividuen en betinkers fan in oar syn gedachten. Wat in ferskaat fan ynmoedige en pitertuerlike karakters. In skriuwer is mear as in samler fan willekeurige taal en tekens, sa´t in boek yn´e regel mear is as in gewoan stikje tekst. In skriuwer hat wat te sizzen. Elke skribint is in ynstrumint fan it libben en syn harsens de kosmos fan in nijsgjirrige wrâld.  Skriuwers: jou se in stik papier en se binne de lêzer de baas.

Al dy ferhalen mei de magy fan de werklikheid. Wat in weareld oan yllúzjes. Wat in wrâld sûnder Fryske boeken...