op 'e mar (2)


sylde ik oan it helmhout foar
de wyn, ik soe as in kampioen 
mei in protte lok as earste oer de
mjitte komme, mar de wierheid is
fansels krekt even in bytsje oars,
 want ik hold it amper oan de fok.