it geriif


Wêr binne de libbene dichters?
Ik hear se amper, bestean se noch
by it ljocht fan papier, of libje se inkeld
yn it ramt fan it grut omfiemjend geriif?
Harren nammen stride om in namme
en reitsje fersile op in ferblynjend toaniel.
Wat dogge se dêr? Ik kin der net by!


En wêr bliuwe de deade dichters?
Ik hear se wol en sjoch har bylden
beklibbe yn it reach, al krij ik harren
lûd yn it sljochte each mar min te plak.
By't libben beskreaun skriuwt de tiid har
lot dat de dea oerwint. Mar ik kin se net.
Wêr binne har wurden ast se lêze wolst?