Hjir

Hjir

Hjir bist, hjir rinst stadich
op in kaart beskreaun
yn de taal fan dyn gedachten.
Hjir kinst dysels as in oar
fine yn in libben spoar
tusken stien en beton
fan in ierdsk fûndamint
dat wachtet, dat waakst,
en de tiid berint mei
mienskiplike krachten.
Hjir klinkt it lûd as in koar -
ûnder it each fan de loft
is de lucht dy suver oermachtich.
Hjir giet de sinne syn gong
oer de neakene hûd
en wurdt it ljocht
as in reinbôge besongen.

Ast net better wist dan
soest sawat tinke datst
de nije wrâld foar dy hast,
sa evenredich leit it der hinne.

Yn dit katedrale rudimint
sûnder timpelwanen draacht
de massa in wis karakter,
it is gjin leauwe, mar ferstân,
dat it ferskil yn it libben makket.
Beammen bouwe gjin byntwurk
fan wankele dreamen.
Ygdrasil´s bern spanne de kroan
en siedzje it sied oer it gea.
Stien op stien op stien
wierret de wierheid oan,
as in berch yn in griene see.
Yn dit hûs fan de romste tiid
lemieret de ferwachting.
Hjir fynst de wurden
om it tinken te bepalen.
Hjir garrest bylden en steapelest
mei lege hannen nije lagen.
Hjir witst datst it paad nimst
yn in labyrint fan oerferhalen.
Hjir bist watst bist en wurde silst.


Hjir giest... hiel stadich...