machtich

Turner, it sil wol bekend wêze, wie in Ingelske skilder dy't yn syn wurk nei it ultime effekt fan romte socht. Turner, it is grif faker sein, is in keunstner bekend  om syn stoarmjende kleurepalet. En leau my mar: Joseph Mallord  William Turner wie as skilder in kosmonaut yn it ûneinige universum fan ljocht. Inkeld in lyts part fan syn mânske oeuvre hinget tydlik yn museum de Fûndaasje fan it Swol. Mar wat der hinget binne prachtige eksimplaren fan ferbyldingskracht. Wetter en fjoer! It spat fan de doeken ôf. Kjeld en hjitte! Net te daaien. It is suver floeibere massa en trochsichtige matearje yn net te bedjipjen lagen. Wat moat de man in ferskuorrende driuw om te skilderjen hân ha. In flamjende besieling dy't nei alle gedachten bjustere dreamen en helske nachtmerjes ta libben brocht. Sels as wienen syn masterstikken teoretysk berekkene en goed trochtocht, dan noch giet it om wat de ûnderfining fan it spektakel op syn doeken mei de taskôger docht. En dat is net te min. Dat nim it fjoer en wetter  fan Turner yn Swol as de oermachtige natuer yn dy op. Foar de loft en de ierde bist yn it Ryksmuseum fan Twinte goed te plak. Mar foar de kwintessens fan Turner syn measte wurk sit der neat oars op, dêrfoar moatst nei Tate Britain yn London ta.