yn 'e frede


Yn 'e frede

Ik socht om wat rêst en rede,
dat ik gong even in slach om
yn de stêd fan it hôf.
Dêr, net fier fan myn bêd,
fielde ik my feilich yn de nacht
dy't gjin wierheid ferswijde.

Earlik sein socht ik om de frede
en it rjocht dêr't safolle om freegje
en ik tocht: hjir fyn ik dat grif.

Mar dêr't ik eartiids mei
hûnderttûzenen protestearre
en song: ban de bom,
dêr wie it hûs fan de frede
mei hege hekken omsletten
en de poarte potticht,
ek al baarnde der folop ljocht.