Hark

Stimmen oan 'e muorre, leven yn in sletten kast,
it lûd fan toverwurden bewarre ûnder in knop.
Ferjitten dichtersbylden: net hakke yn moarmer
of getten yn brûns, mar klonken yn blinkend stiel
en tiidleas ankere oan in bakstiennen fûnemint.