Sjoch

Beweging oan 'e muorre, feest yn primêre styl
mei de toan fan stille wurden fergarre yn in list.
Ferside skriuwersbylden: net libben beskreaun
en drukt as boek, mar alsidich kleur jûn mei in
kwast op in doek, ûnder in laach fan ivich fernis.